Beslut om detaljplan för byggande av bostäder vid Uvbergsviken upphävt i april 2020

Mark- och miljödomstolen upphävde i april 2020 Borlänge kommuns beslut om detaljplan för byggande av bostader vid Uvbergsviken. Torsångs Hembygdsförening liksom ett stort antal enskilda Torsångsbor hade överklagat kommunens beslut.

Domstolens beslut grundades på att man inte funnit att kommunen haft tillräckliga skäl för att frångå strandskyddet. Borlänge kommun meddelade 2020-04-27 att man inte kommer att överklaga domstolens beslut. Därmed att det klart att det planerade byggandet vid Uvbergsviken inte kommer att genomföras. Här kan man ta del av domstolens beslut i sin helhet .

Det överklagande som Torsångs Hembygdsförening hade lämnat in byggde på följande bedömningar

  • Kommunens beslut att upphäva strandskyddet är inte förenligt med strandskyddsbestämmelserna 
  • Kommunen har brustit i sin utredningsskyldighet eftersom det i planärendet saknas tillförlitlig redovisning och analys varför strandskyddet måste upphävas och varför det strandskyddade området måste ianspråktas för privat bostadsbyggande. 
  • Den antagna detaljplanen strider mot Miljöbalken (3 kap 6§) och Riksintressen
  • Den antagna detaljplanen strider även mot övriga hushållningsbestämmelser i Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 

Det ska betonas att Torsångs Hembygdsförening inte motsätter sig fortsatt bostadsbyggande inom Torsång. Detta är tvärtom både önskvärt och möjligt. Det område vid Uvbergsviken som kommunen pekat ut var och är dock synnerligen olämpligt. 

Hembygdsföreningens
Skrivelse till kommunen inför beslut i december 2019.
Överklagande av kommunens beslut i januari 2020.