Stadgar

Stadgar för Torsångs Hembygdsförening Innehåll

§1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
§2 Hembygdsföreningens ändamål
§3 Hembygdsföreningens verksamhet
§4 Hembygdsföreningens organisation
§5 Medlemsmöten
§6 Medlemskap i Hembygdsföreningen
§7 Avgifter
§8 Lokalt samarbete
§9 Ordinarie årsmöte
§10 Extra årsmöte
§11 Hembygdsföreningens styrelse
§12 Räkenskap och revision
§13 Stadgeändring
§14 Upplösning av Hembygdsföreningen
§15 Förvärv och försäljning av fast egendom

§1 Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Torsångs Hembygdsförening. Föreningen är ansluten till Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund och därigenom direkt ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i Hembygdsförening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund.

Medlem i Hembygdsförening har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttigt ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, Ändamål.

§2 Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: Humanism, demokrati och solidaritet.

Föreningens uppgift är att verka för att kärleken till hembygden höjs och kunskapen därom utvidgas, att dess säregna natur och kultur skyddas, att för bygden kännetecknande kulturföremål från äldre tider bevaras och vårdas samt att underhålls-, ombyggnads- och nybyggnadsarbeten utförs med hänsyn till bygdens egenart.

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.

§3 Hembygdsföreningens verksamhet

Till förverkligande av dessa syften skall föreningen, i den mån omständigheterna medger, ägna uppmärksamhet åt ortens fornlämningar och kulturminnesmärken, främja hembygdsforskningen, anordna föreläsningar och hembygdsfester, lämna råd och upplysningar beträffande hembygdsvård samt upprätta och underhålla en kulturhistorisk samling för orten.

§4 Hembygdsföreningens organisation

4.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§5 Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor.

Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivit i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda sens två veckor före mötet.

§6 Medlemskap i Hembygdsföreningen

Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingarna och vill bli medlem, registreras utan särskild ansökan efter det att medlemavgiften betalats.

§7 Avgifter

7.1 Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

7.2 Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.

§8 Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

§9 Ordinarie årsmöte

91. Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

9.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.3 Skriftlig kallelse till årsmötet tillställs medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

9.4 Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsänd.

9.5 Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst fem ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.

9.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:
· mötesordförande
· mötessekreterare
· två protokolljusterare
· två rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning:
· Verksamhetsberättelsen
· Bokslut
· Fastställande av resultat- och balansräkningarna
· Föredragning av revisorernas berättelse
· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.

f. Val av:
· Ordförande för nästkommande verksamhetsår
· Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
· Ersättare för de två nästkommande verksamhetsåren
· Två revisorer för nästkommande verksamhetsår
· En ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
· Val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
· Valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
· Byombud rill erforderligt antal, att var på sin plats verka för föreningens syften.

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsen förslag

h. Fastställande av avgifter till föreningen

i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådan frågor.

9.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i förningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttranden ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motivering för ställningstagandet.

9.8 Årsmötets beslut fatts med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Begärs votering vid personval ska denna ske genom öppen omröstning.

§10 Extra årsmöte

10.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 100 av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 4 veckor före mötets hållande.

10.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

10.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§11 Hembygdsföreningens styrelse

11.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

Härutöver åligger det styrelsen att

Fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott samt i förekommande fall för anställd personal.

Såsom arbetsgivare svara för verksamheten vid hembygdsföreningens kansli, vilket bland annat innebär ansvar för att verksamheten vid detta bedrivs med effektivitet, med en god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.

Svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla influtna medel.

Till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.

11.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för det framförliggande räkenskapsåret.

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11.4 Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antalet ersättare ska vara minst två.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer för speciella uppgifter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.

11.5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

11.6 Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer, arbetsgrupper och dylikt för olika arbetsuppgifter.

11.7 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11.8 Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av ordförande, kassör och en ledamot i förening utsedda av styrelsen.

Teckning av föreningens postgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen.

11.9 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och TV, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§12 Räkenskap och revision

12.1 Föreningens räkenskapsår förs per kalenderår.

12.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och en ersättare för dessa.

12.3 Styrelsen ska senast den 15 februari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12.4 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 28 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningen årsmöte.

§13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§14 Upplösning av Hembygdsföreningen

14.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst två tredjedelar av de röstberättigande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14.2. Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för de skulder som inte täcks av föreningen egna tillgångar.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt. Insamlade föremål får inte bortföras från orten.

§15 Förvärv och försäljning av fast egendom

Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

§16

Ovanstående stadgar antogs genom enhälligt beslut vid årsmötet 23 mars, 2003.