Fördjupad översiktsplan för Runn

Det finns idag en ”Översiktsplan Falun/Borlänge” från 2014″. Kommunerna Borlänge/Falun har inlett ett arbete med en Fördjupad översiktsplan Runn. Detta syftar till en fördjupning av den gällande översiktsplanen vad gäller områden runt Runn och syftet är att ge en detaljerad redovisning av hur kommunerna planerar framtida markanvändning (typ av aktiviteter, anläggningar och bebyggelse).

Den ”Fördjupade översiktsplanen för Runn” kommer ha stor betydelse för oss som bor och verkar i Torsång. Det finns all anledning för såväl privatpersoner som företag och föreningar att ta del i den fortsatta processen för att ta fram denna fördjupade översiktsplan.

Under november/december 2021 bjöd kommunerna in till ett samråd kring ett framtaget förslag till fördjupad översiktsplan. Som ett led i samrådet höll kommunerna under november 2021 två digitala samrådsmöten. Den 22 november också ett fysiskt samrådsmöte i Torsångs skola. Mötet var mycket välbesökt. Frågor och synpunkter handlade till stor del om förslagen till bostadsbyggande på Oberget och Långlandet. Samrådet avslutades den 15 december 2021. Som ett led i detta samråd lämnade Torsångs Hembygdsförening i december 2021 ett yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för Runn. Läs yttrandet här.

Kommunerna kommer under 2022 sammanställa alla synpunkter och utforma ett förslag till hur planförslaget ska förändras. Planförslaget ställs då ut igen (även på webben) och då kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter ännu en gång. Efter eventuell ytterligare bearbetning kommer förslaget slutbehandlas i Kommunfullmäktige i de båda kommunerna.

Det förslag till ”Fördjupad översiktsplan Runn” som presenterades i november 2021 finns inte tillgängligt på kommunernas hemsida under den beredning som nu inletts (början av 2022). Däremot kan man här ta del av det avsnitt som särskilt gäller Torsång – Torsång i FÖP 2021.

/Rev 2022-02-04