Torsångs Hembygdsförening överklagar beslutet om Detaljplan Uvbergsviken

Styrelsen för Torsångs Hembygdsförening lämnade den 7 januari 2020 in ett överklagande av Borlänge kommuns beslut att anta detaljplan för Uvbergsviken, inom Torsång, delplan 2. Överklagandet bygger på följande bedömningar

  • Kommunens beslut att upphäva strandskyddet är inte förenligt med strandskyddsbestämmelserna
  • Kommunen har brustit i sin utredningsskyldighet eftersom det i planärendet saknas tillförlitlig redovisning och analys varför strandskyddet måste upphävas och varför det strandskyddade området måste ianspråktas för privat bostadsbyggande.
  • Den antagna detaljplanen strider mot Miljöbalken (3 kap 6§) och Riksintressen
  • Den antagna detaljplanen strider även mot övriga hushållningsbestämmelser i Plan- och bygglagen och Miljöbalken

Det ska betonas att Torsångs Hembygdsförening inte motsätter sig fortsatt bostadsbyggande inom Torsång. Detta är tvärtom både önskvärt och möjligt. Det av kommunen utpekade området vid Uvbergsviken är dock synnerligen olämpligt.

Här kan du läsa överklagandeskrivelsen i sin helhet

Skrivelse till kommunen före beslutet

Lämna en kommentar