Fördjupad översiktsplan för Runn

Kommunerna Borlänge/Falun har bjudit in till samråd om ett förslag till ”Fördjupad översiktsplan för Runn”.

Det finns idag en ”Översiktsplan Falun/Borlänge” från 2014. Det samrådet nu gäller är således en fördjupning av denna vad gäller områden runt Runn och syftet är att ge en detaljerad redovisning av hur kommunerna planerar framtida markanvändning (typ av aktiviteter, anläggningar och bebyggelse).

Den ”Fördjupade översiktsplanen för Runn” kommer ha stor betydelse för oss som bor och verkar i Torsång. Det finns all anledning för såväl privatpersoner som företag och föreningar att ta del i det samråd som kommunerna nu bjudit in till.

Föreslaget till ”Fördjupad översiktsplan för Runn” finns att ta del av på Borlänge kommuns hemsida. Här är en länk till föreslagen Fördjupad översiktsplan för Runn

Förslagen som särskilt behandlar Torsång hittar man här.

Som ett led i samrådet har kommunerna under november 2021 hållit två digitala samrådsmöten. Den 22 november höll kommunerna ett fysiskt samrådsmöte i Torsångs skola. Mötet var mycket välbesökt. Frågor och synpunkter handlade till stor del om förslagen till bostadsbyggande på Oberget och Långlandet.

Samrådet skall vara avslutat 15 december 2021. Därefter kommer kommunerna sammanställa alla synpunkter och utforma ett förslag till hur planförslaget ska förändras. Planförslaget ställs då ut igen (även på webben) och då kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter ännu en gång. Efter eventuell ytterligare bearbetning kommer förslaget slutbehandlas i Kommunfullmäktige i de båda kommunerna.