Detaljplan för Uvbergsviken godkänd av Borlänge kommunfullmäktige

Den 10 december 2019 beslutade Borlänge kommunfullmäktige godkänna förslaget till detaljplan för byggande av bostäder vid Uvbergsviken. Ett beslut om detaljplan kan överklagas och så kommer sannolikt också ske i detta fall.

Det aktuella området vi Uvbergsviken är av många omvittnat som en unik natur- och kulturmiljö med stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Dessa värden är inte bara viktiga för de närboende utan också för de många människor som söker sig till denna ”stadslunga” för naturupplevelsen och för att idka olika former av friluftsliv.

Det finns ett starkt motstånd mot den beslutade detaljplanen bland torsångsborna och bland personer med anknytning till bygden. Kampanjen ”Rädda Uvbergsviken” har till dags dato samlat över 2 000 namnunderskrifter i protest mot förslaget. Invändningarna mot förslaget formulerades senast med eftertryck av deltagarna på ett välbesökt (nära 100 personer) informationsmöte den 26 november 2019 som kommunen bjudit in till.

Hembygdsföreningen har den 4 december 2019 skickat skrivelse till Borlänge kommunfullmäktige med en utförlig genomgång av invändningarna mot förslaget och en uppmaning till att avvisa detsamma.

Nedan sammanfattas de frågetecken och den oro som vi uppfattar ligger till grund för det omfattande motståndet till förslaget.

Det föreslagna bostadsbyggande kommer att kraftigt och oåterkalleligen begränsa områdets natur- och kulturvärden samt betydelse för friluftsliv och rekreation. 

Utredningen säger sig vilja ”bevara områdets naturvärden och rekreativa värden” men dess konkreta förslag innebär raka motsatsen.

  • Förslaget innebär att strandskyddet inskränks. Utredningen motiverar inskränkningen i strandskyddet med att bostäder behövs i Torsång och det inte finns någon annan plats att bygga på. Att det inte finns annan plats har inte visats i utredningen och är uppenbart felaktigt. Därmed faller motivet till avsteg från strandskyddet.
  • I utredningen hävdas att ”Placeringen av bostäder tar stor hänsyn till strandskyddets syften och områdets rekreations- och naturvärden”. I verkligheten innebär placeringen av bostäderna att man skapar en barriär och kraftigt försämrar tillgängligheten till resterna av badplatsen och Hagudden.   
  • Inslaget av trevåningshus enligt förslaget skulle medföra en skarpt ändrad karaktär på miljön.
  • Kommunen har redan tidigare (utan fastställd detaljplan) lagt ner VA-ledningar i området och framhåller detta som ett argument för att bostäder skall byggas här. Detta är naturligtvis ett helt bakvänt resonemang och riskerar att allvarligt skada tilltron till en demokratisk byggplaneringsprocess.
  • In- och utfart till de nya bostäderna (och för badplatsen) skapar en farlig trafikmiljö. Trafikökningen blir betydande och sikten mot Ornäs är mycket begränsad på grund av ett näraliggande backkrön.  

Det starka motståndet mot aktuellt förslaget till detaljplan är mot denna bakgrund inte förvånande. Vår uppmaning till Borlänge kommun är – Tänk om och behåll och utveckla denna oersättliga ”stadslunga” för hela kommunen! 

Lägg aktuellt detaljplaneförslag åt sidan och gör en förutsättningslös utredning av hur stort det ökade behovet av bostäder i Torsång är och hur detta kan tillgodoses – Alternativ finns!

Torsång den 4 december 2019
Torsångs Hembygdsförening