Midsommarfirandet i Torsång 2020 inställt

Det blir inte något gemensamt midsommarfirande vid hembygdsgården i Torsång i år (2020). Torsångs IF (som stått för arrangemanget de senaste åren) har beslutat ställa in årets midsommarfirande pga det osäkra läget med Covid-19 pandemin. Detta är ett beslut som vi i Torsångs Hembygdsförening till fullo ställer oss bakom även om det naturligtvis är mycket tråkigt att bryta den långa fina traditionen. Låt oss hoppas att detta blir en historisk engångsföreteelse och att traditionen kan återupptas med full kraft nästa år. 

Medlemsavgift 2020

Alla som var medlemmar under år 2019 har fått ett kuvert i sin postlåda med 2020 års almanacka och information om årets medlemsavgift och det kommande årsmötet i mars 2020. Läs mer

Vi hoppas att ännu fler skall välja att bli medlem i Torsångs Hembygdsförening. Även nya medlemmar kommer naturligtvis att få en almanacka. Läs mer

Almanacka 2020

Torsångsalmanackan för år 2020 skall nu vara utdelad till föreningens medlemmar. Almanackan ingår i medlemskapet för 2020. Hör av dig om du inte fått din almanacka (Leif Hansson 070-3224007).

Ett begränsat antal almanackor finns därutöver till försäljning hos Torsångs Café och Torsångs Handelsträdgård.

Samtliga foton i almanackan är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

Här kan du se de foton som ingår i 2020 års almanacka.

Torsångs Hembygdsförening överklagar beslutet om Detaljplan Uvbergsviken

Styrelsen för Torsångs Hembygdsförening lämnade den 7 januari 2020 in ett överklagande av Borlänge kommuns beslut att anta detaljplan för Uvbergsviken, inom Torsång, delplan 2. Överklagandet bygger på följande bedömningar

  • Kommunens beslut att upphäva strandskyddet är inte förenligt med strandskyddsbestämmelserna
  • Kommunen har brustit i sin utredningsskyldighet eftersom det i planärendet saknas tillförlitlig redovisning och analys varför strandskyddet måste upphävas och varför det strandskyddade området måste ianspråktas för privat bostadsbyggande.
  • Den antagna detaljplanen strider mot Miljöbalken (3 kap 6§) och Riksintressen
  • Den antagna detaljplanen strider även mot övriga hushållningsbestämmelser i Plan- och bygglagen och Miljöbalken

Det ska betonas att Torsångs Hembygdsförening inte motsätter sig fortsatt bostadsbyggande inom Torsång. Detta är tvärtom både önskvärt och möjligt. Det av kommunen utpekade området vid Uvbergsviken är dock synnerligen olämpligt.

Här kan du läsa överklagandeskrivelsen i sin helhet

Skrivelse till kommunen före beslutet

Kommunen håller informationsmöte om Uvbergsviken 2019-11-25

Borlänge kommun har med kort varsel bjudit in till informationsmöte om det förslag till detaljplan för Uvbergsviken som på nytt kommer att tas upp i kommunfullmäktige 10 december 2019.

Vi vet att det finns en stark oro inför och ett starkt motstånd mot det aktuella förslaget till detaljplan. Redan inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2018 hade över tusen personer skrivit på en protestlista mot förslaget (kampanj ”Rädda Uvbergsviken”). När det nu börjar bli känt att förslaget kommer tillbaka till kommunfullmäktige i oförändrat skick har namnlistan börjat fyllas på ytterligare och upptar just nu (2019-11-22) 1 265 namn.

Kom och gör din röst hörd på mötet på måndag 2019-11-25!