Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

Kåres väg

Karta över bocken Kåres vägAspeboda och Torsångs Hembygdsföreningar har i samarbete gjort en broschyr som handlar om Kåres väg. Det är därifrån som text och bilder är hämtade. Texten har Hakon Ahlberg skrivit, Folke Nordlinder har gjort kartan och Staffan Björklund har fotograferat.

Praktiska anvisningar

Vid Torsångs kyrka och Falu gruva, vägens båda ändpunkter, finns informationstavlor med vägkartor uppsatta. Vidare är ett 40-tal kulturhistoriskt intressanta sevärdheter informativt uppskyltade och beskrivna.

Vägen är lätt att följa. Den är i sin helhet uppmärkt med enhetligt utformade, faluröda och orange stolpar med bocken Kåre som genomgående symbol, samt med vägvisare.

I gamla tider krävde längre vandringar pass, som oftast utfärdades av hemsocknens präst. Och än idag kan den som vill få ett vandringspass utfärdat för Kåres väg, som på klassiskt vis med stämpel bekräftar att man avverkat sträckan – helt eller delvis.

Passen kan erhållas och stämplas i receptionen vid Stora Kopparberget eller Gruvboden samt vid Torsångs café och Falu turistbyrå.

Väl mött i bocken Kåres spår!

Kåres väg

 

 

Bocken Kåre

– en vandringsled i tusenåriga spår – 20 km anrik historia

ATT VANDRA UTMED Kåres väg är att bokstavligt talat ta sig fram i fädrens spår. De avsnitt av denna urgamla förbindelse som legat övergivna, bortglömda och näst intill utplånade i terrängen har återuppväckts ur månghundraårig törnrosasömn.

Med hjälp av bl.a gamla kartor har glömda, igenväxta eller raserade sträckor lokaliserats i, röjts upp, märkts ut och länkats samman med ännu trafikerade avsnitt till en sammanhållen kulturhistorisk vandringsled – Kåres väg. Det har genomförts inom ramen för ett EU-projekt och möjliggjorts tack vare bistånd av bl a. Stiftelsen Stora Kopparberget samt byggdemedel från länsstyrelsen.

MEN FRAMFÖR ALLT genom en energisk insats av en arbetsgrupp inom hembygdsföreningarna i Aspeboda och Torsång, som också avser att fortsättningsvis hålla förbindelsen i stånd. Mycket talar för att Falu gruva började bearbetas för långt mer än tusen år sedan. Ingen vet närmare hur eller när det skedde.

Men kanske finns ett spår därom av sanning att hämta i legenden om bocken Kåre. Och man kan i så fall anta att han hörde hemma i Torsång – centrum i den socken som från tidig medeltid famnade större delen av Runnbygden inklusive det nuvarande Falun. En av fäbodstigarna därifrån bör ha lett till Tiskasjöberg. Och den torde ha varit det ursprungliga embryo till Kåres väg längs vilken den berömda bocken och andra kritter buffrades till sommarbetet där uppe.

INNAN GRUVAN började bearbetas är det föga troligt att det fanns någon bofast befolkning vid platsen för det nuvarande Falun. Torsång däremot var befolkat sedan förhistorisk tid. Och bevisligen har man där åtminstone sedan tiden för Kristi födelse behärskat konsten att framställa smidbart järn av myr- och sjömalm.

Därför ligger det nära till hands att anta att Torsångsbor också kunde vara de första att på liknande.sätt.utvinna.råkoppar.ur.malmfyndigheten vid.Tiskasjöberg – och därmed göra en brytning motiverad.

DETTA MÅ VARA en obevisad teori. Men sedan brytningen inletts måste det gruvfolk som i allt större skaror slog sig ned vid Kopparberget i ett tidigt skede söka sin obligatoriska andliga spis i den fjärran sockenkyrkan i Torsång.

Det kunde ske sjövägen över Runn, varom bl a. så kallade offerkast på öar och uddar vittnar ännu idag. Men också landvägen utmed nuvarande Kåres väg, som därmed också blev en naturlig kyrkväg.

Torsångs Kyrka Torsångs anrika medeltidskyrka har ett gåtfullt förflutet och markerar den södra ändpunkten för Kåres väg. Hon är en av Dalarnas äldsta kyrkor, och var en gång centralpunkten i den väldiga socken som famnade nästan hela Runn-bygden.

– en vandringsled i tusenåriga spår – 20 km anrik kulturhistoria

TORSÅNGS KYRKA var den ursprungliga storsocknens självklara samlingsplats och medelpunkt. Dit och därifrån ledde vägarna, och där börjar eller alternativt slutar Kåres väg också idag. Den andra ändpunkten, Falu gruva, brukar fyndigt benämnas ”Sveriges största under” – och gör skäl för epitetet.

Dessa båda historiska platser knyts alltså numera åter, som i gången tid, samman av en anrik och spännande, återupprättad vandringsled. Från Torsång räknat passeras redan under den första kilometern en rad kulturhistoriskt intressanta företeelser.

DEN FORTSATTA sträckningen mot Ornäs är identisk med nuvarande landsväg. Som kombinerad forväg och rågång mellan Torsångs och Tuna socknar är den dokumenterad i tingshandlingar från 1493, men sannolikt långt äldre än så.

Vid Ornäs ansluter en annan anrik förbindelse – den från Tuna över det forna färjestället vid Nyckelby.

Sedan riksväg 50 passerats följer man bocken Kåre i spåren vidare mot Vassbo för att dessförinnan vika av norrut över ån Faxen nedströms sjön Lilla Aspan. Här möter ren skogsterräng.

Efter någon kilometer sammanstrålar den med en annan historisk led – ”Tomnäs redväg” (ridväg). Längs detta avsnitt ligger vägen i huvudsak obrukad sedan 1700-talet, då den fram till Björsbo flyttades ned västerut, varvid den nuvarande gamla vägen mot Falun skapades. Därför ges möjlighet att studera hur enkelt en till naturen anpassad huvudväg kunde vara uppbyggd ännu för 250 år sedan – som hålväg utan diken eller egentlig vägbank.

VIA OLSBACKA med ”Måns Nilssons fläskkällare” passeras bl a Dammsjön. Därefter klättrar vägen, åter längs en äldre sträckning, upp över höjderna på Kniptjärnsbergets östsluttning. Här möter en storslagen utsikt mot bl a Vassbo och Tunaslätten med Stora Tuna kyrka och blånande randberg som mäktiga blickfång i fonden.

Norr om krönet, där det börjar slutta ned mot sjön Vällan med utsikt över Runn och Vika, passeras grävda s k skrå- eller skraddiken. Dessa anlades under 16- och 1700-talen för att leda varje uns av vatten från höjderna mot hyttorna vid Norsbobäcken.

Oscars laveVIA GAMLA landsvägen förbi Södra Vällan och genom Övre Gruvriset och Pilbo nås sedan slutmålet. Och där, vid världsarvet Falu gruva, har vandraren hunnit upp bocken Kåre själv. Trotsigt och i mäktig gestalt uppenbarar han sig i Rödfärgsverkets grannskap – redo för nya nappatag med den vitriolhaltiga myllan!

Vid vägens norra ändpunkt, Falu gruva med Oscars lave i fonden, möter bocken Kåre själv – alltjämt redo för nappatag med den röda myllan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.