Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

Holmsjöarna och Vasstjärn

 

Stora och Lilla Holmsjöarna är näringsrika slättsjöar båda med förbindelse till Dalälven via Fåran, som är en delvis grävd kanal ned mot älven. Området karaktäriseras av en omväxlande biotop med blandskog, sankäng och jordbruksmark. Stor Holmsjön har en stor öppen vattenyta med vass och starrbevuxna stränder, särskilt markerat i de NV och SÖ delarna av sjön.

Lilla Holmsjön präglas av igenväxning och har kontakt med Stora Holmsjön och Fåran via sumpområden. Vasstjärn och delar av området runt Fåran har under de senaste åren varit föremål för restaureringsåtgärder, vilket har öppnat strandängarna runt tjärnen och kanalen.

Att hitta

holmsjoarna3 (10K)

Holmsjöområdet ligger ca 9 km sydöst om Borlänge. Området kan nås från två håll. Från riksväg 70, vid trafikplatsen till Dala Airport (Borlänge flygplats), finns avtagsväg mot Rommeholen skyltad. Åk genom byn, förbi en ladugård och ta sedan vänster i ett vägskäl. Parkeringsplats finns anvisad för max 6-7 bilar.

Man kan också ta sig till området från Borlänge kanotstadion, som nås från riksväg 70 via Naglarby och längs vägen parallellt med Dalälven mot Torsång. Vid kanotstadion finns en parkering utefter vägen. Den kan hysa ca 20 bilar eller några större bussar. Kartor med information och markerade leder finns vid båda parkeringarna. Leden till Vasstjärn och till Holmsjöarna är markerad och delvis spångad över sumpmarkerna. Det finns tre fågeltorn i området: Ett i sydvästra delen av Lilla Holmsjön, vid västra delen av Vasstjärn och utefter Fåran halvvägs till älven.

 

Det öppna och friska reservatet består av mindre sjöar, vattendrag, åkrar, ängar, beteshagar, skogs- och sankmark. Reservatets intressantaste vegetation, som är mycket artrik, finner man i anslutning till sjöarna. Här hittar man bl.a. säv, fräken, näckrosor, korsandmat, blomvass och kalmus. Exempel på ovanliga arter är bandnate och trubbnate. I björkkärren träffar man på den sällsynta ormbunken granbräke. Här är också ett mycket rikt fågelliv. Man kan få se bla vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla, kärrhök m.m.

Holmsjöarna är ett naturreservat som består av sjöarna Stora och Lilla Holmsjön samt Vasstjärn. I reservatet ingår även omkringliggande våtmarker, åkrar, betesmarker och skog samt Fåran som binder samman sjöarna med Dalälven.

I området har 259 växtarter noterats. Det är vattenväxterna som är av störst intresse ur botanisk synpunkt och det är också just tack vare sjöarnas vegetation som det finns ett rikt fågelliv. Blomvass, korsandmat och kalmus är växter som har sin nordvästligaste utpost här.

holmsjoarna (23K)Holmsjöarna hör till Dalarnas främsta fågelsjöar. Här finns en för regionen ovanligt artrik vattenvegetation och 160 stycken fågelarter har observerats, varav ett 80-tal kan räknas som häckfåglar. Du kan själv följa fågellivet året runt från flera fågeltorn.

Våren i Holmsjöarna inleds tidigt med att kattuggleparen börjar hävda sina revir. I takt med att snön smälter kommer sedan bland andra tofsvipan, sånglärkan och staren. I maj tar lövsångarna upp tävlan med bofinkarna om att vara områdets vanligaste art medan måsarnas skratt hörs i luften.

Bjuder slutet av maj på värme och sydostvindar kommer en rad mer ovanliga gäster som till exempel nattsjungande sångare och har vårfloden inte drabbat häckningen finns nu många fågelungar att skåda. På högsommaren flyttar flera vadare söderut igen och framemot sensommaren jagar lärkfalkens ungar trollsländor över vassarna.

Då hösten kommer får man se den blå kärröken och andra rovfåglar. Senare på hösten rastar småfåglar på åkrarna och stora flockar av änder i sjöarna. Vintertid slår duvhöken efter byten i kråkflockarna och nästan varje år syns någon enstaka kungsörn. Mildra vintrar kan snösparvsflockar och tornfalk ses.

Hitta hit

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.