Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

1977 – Vilka böcker ägde våra förfäder?

av Thorild Ahlund

”Till bondfolket tränger ingen annan skrift ännu, än psalmboken, katekesen och stundom bibeln: ganska väl att likväl de tränga dit”. Citatet är från Carl Love Almquist i hans uppsats 1838 om den ”Svenska fattigdomens betydelse”. Psalmboken skulle alltså vara folkboken framför alla. (Att Bibeln skulle vara den egentliga folkboken var en något romantisk uppfattning som uppstod i samband med de stora kampanjerna för bibelspridning bland folket vid 1800-talets mitt). Att med behållning vara ägare av en eller flera böcker förutsatte också läsfärdighet. Denna var nog också allmänt spridd i början av förra århundradet. Därmed är ej sagt att skrivkunnigheten var lika allmän.

För att se om psalmboken verkligen var den vanligaste boken och för att också få en bild av vilken litteratur som fanns i hemmen har en undersökning gjorts av samtliga 54 bouppteckningar som inlämnats åren 1815-1822. Bouppteckningsmaterialet är mycket tillförlitligt då förteckningen i regel är mycket detaljrikt beskrivande. Även om formellt krav på att bouppteckning skulle upprättas efter en vuxen person som avlidit funnits sedan 1734, förefaller det som detta ej blev vanligt förrän en bit in på 1800-talet. Det visar sig nämligen att endast en bouppteckning inlämnats år 1781, 1 st år 1782, 1 st 1784 och 2 st 1785. Av dessa upptar en bouppteckning en slutsumma av 146 Riksdaler, de fyra övriga mellan 1000 Rdr och 4766 Rdr. Man kan därav dra den slutsatsen att man ej ansåg det som en allmän plikt att låta göra bouppteckning efter en avliden, i synnerhet om förmögenheten var av mindre omfattning. Att döma av antalet bouppteckningar med mycket små slutsummor tycks dock kravet ha uppfyllts fr.o.m. 1810-talet. Som en kontroll har undersökts dödlighetstabellerna för Torsång för tiden 1815-1822. Då avled 92 personer och efter dessa upprättades 54 bouppteckningar efter vuxna personer.

Några felkällor måste vi ta hänsyn till i det i övrigt trovärdiga materialet. Värderingen av enskilda inventarier kan medvetet ha varit låg vilket naturligtvis påverkar bouppteckningens slutsumma. Detta är för oss av mindre intresse om vi gör den relativa jämförelsen att en ko vid denna tid värderades till 8-10 Rdr, en Bibel till 2-3 Rdr och en psalmbok till 1 Rdr. En viktigare felkälla för denna undersökning är däremot att det förefaller troligt, att då gift kvinna avlidit, bouppteckningen ej alltid upptar de böcker som funnits i hemmet. Då en änkekvinna avlidit förekommer ofta boktitlar. Vi får också räkna med att ett antal psalmböcker ”kom bort”, om man lade en psalmbok med i kistan hos den döde. Det har emellertid ej kunnat påvisas hur allmän denna sed varit spridd under den tid undersökningen omfattar.

Att samtliga böcker så noggrant antecknats, oftast med fullständig boktitel, är värt att uppmärksamma. Trovärdheten ökar när man allt emellanåt finner beteckningen ”söndrig”, ”gammal” etc. Ibland används de i språkbruket vanliga uttrycken för allmänt kända andaktsböcker, t.ex. ”Nådekällan”, ”Böneoffer”, ”Eviga livet” för resp. Enrot: Din korta och oskattbara nådetid, Brinnande böneoffer och Rätt väg till det eviga livet.

Ur alla bouppteckningar har samtliga boktitlar antecknats samt bouppteckningens slutsumma (efter avdrag för den del som gick till de fattiga). Dessa noteringar har sedan skiktats i olika förmögenhetsklasser, och sammanställningen visar olika böckers spridning i välbärgade och i fattiga hem.

För att förstå våra förfäders fromhetsvärld kan följande översikt vara en hjälp. Det är påfallande att utom psalmbok och Bibel domineras litteraturen helt av predikosamlingar och böneböcker. Det näst största bokbeståndet ägdes av bonden Anders Hansson i Tylla och bestod av 15 böcker. Märkligare är dock drängen Pehr Hansson i Tylla, vilken avled 1821. I bouppteckningen efter honom upptogs böcker för 9 Rdr 17 sk (slutsumma 807 Rdr). Denne vetgirige dräng får ses som exempel på att det också ute på landsbygden bland allmogen fanns individer med boklig kunskapstörst, som sträckte sig utöver den vanliga andaktslitteraturen.

1815
Bomvaktaren Lars Pärsson Bibel
2 psalmböcker
3005 Rdr
Kyrkvaktaren Anders Hansson Fejen i Milsbo 1 grovstilad psalmbok
1 grannstilad dito
1 bok
355 Rdr
Bergsman Anders Ersson i Sunnanö 1249 Rdr
Änkan Greta Hansdotter i Dalvik Bibel
Swänska ProfPsalmboken av år 1765
1 psalmbok
1633 Rdr
Pigan Anna Ersdotter i Sunnanö 166 Rdr
Anders Pehrsson i Milsbo Biblar 2 st
Huspostillor
Diverse böcker
1717 Rdr
Klåcker Eric Ersson i Milsbo Bibel
Arnds Påstilla
1 gammal dito
Gröndals Kristne Barn
Bok Guds Klagan
1 gammal Manale bok
1 grovstylad psalmbok
780 Rdr
Skommar Anders Jansson i Milsbo 692 Rdr
Anders Larsson i Tylla 279 Rdr
Marta Larsdotter i Kyna Bibel
Grovstilad psalmbok
323 Rdr
Chatrina Hansdotter i Dahlvik 764 Rdr
1816
Anders Andersson i Sunnanö 248 Rdr
Änkan Stina Andersdotter i Tylla Bibel
Böcker för 32 sk
952 Rdr
Skräddaren Mäster Petter Tun i Storsten 352 Rdr
Nämndemannen Göran Hansson i Sunnanö 1486 Rdr
Mans Anders Andersson i Nordanö Bibel
Grovstilad psalmbok
Liten dito
DefvoRösten
Örtegårdssällskapet
Brinnande Böneoffer
573 Rdr
Anders Matsson i Sunnanö 1 Gudelig bok
1 Granstilad psalmbok
1 dito sämre
335 Rdr
Göran Andersson och hans hustru i Milsbo Norborgs Påstilla
1 gammal Bibel
1 grovstilas psalmbok
1 granstylad Dito
1 Dito
Bok själa befrielse
1 gammal Gudelig Bok på Swänska
2558 Rdr
Anders Hansson i Tylla Bibel
Enrot Nådatid
Liten handbok
Lilla Kompis
Ekmans Christendomsöfning
1 gran stylad psalmbok
Siögrens Lexicons
Siögrens Liber Memoralie
Gramatticka
Rabes Räkänbok
Caldanders Sanna Lycksaligheten
Nådens ordning
Kolmodins Duvu Röst
Vocabularium
Bergklint Sen:
del af vettenskaper
1607 Rdr
Mås Hans Görsson i Milsbo Bibel
Grov psalmbok
Gran psalmbok, 2 st
1159 Rdr
Dahlvik Pehr Svänsson Bibel
Grov psalmbok
1 dito i kyrkan
2 granst. dito
1047 Rdr
Pigan Greta Andersdotter i Nordanö 471 Rdr
Änkan Britta Jansdotter i Milsbo 752 Rdr
Hans Larsson i Tylla 563 Rdr
Cathrina Ersdotter i Milsbo Bibel
Diverse gamla böcker
480 Rdr
Änkan Margareta Hansdotter i Kårtylla Bibel
Grov psalmbok
Grann psalmbok
Brinnande Böneoffer
Sanna lycksaligheten
561 Rdr
Anders Larsson i Tylla 2 Biblar
2 granna psalmböcker
Svärjes lag Bok
Brinnande Böneoffer
2023 Rdr
Anders Andersson i Kyna Bibel
2 grovstilade psalmböcker
Arnds Sanna Christendom
Dito Postilla
Tunetds Geographien
Svea Rikes Lag Bok
Seilers Skol Bok
1045 Rdr
1817
Johan Körsner i Tylsnäs 414 Rdr
Lifa Hansdotter Abbore, Norsbo 92 Rdr
Enkan Catharina Larsdotter, Kyna Bibel
Scivers Själe Skatt
Grovstilad Psalmbok
2 grannstilade psalmböcker
367 Rdr
Lisken Hansdotter i Dahlvik Grovstilad psalmbok
Granstilad psalmbok
Communionbok
ÖrtagårdSällskap
1111 Rdr
Anders Görsson i Tyllsnäs 2 psalmböcker 91 Rdr
1818
Hans Andersson i Kårtylla 881 Rdr
Johan Hansson i Norsbo Biblar, 2 st
Postilla
Gyllene Skattkista
Lärostycken om Gud
Ungdoms Regel
Örtegårds Sällskap
Manuale Bok
Grannstilad psalmbok
Dufvokällan
Lag Bok
805 Rdr
Lars Ersson i Dahlviksberg Bibel
Psalmbok
Nattvardsbok
Bok, Den kämpande Jesus
967 Rdr
Hustru Greta Hansdotter i Tylla (gift med bomvaktaren Lars Andersson) Psalmbok
psalmboknefodral
Sverje Lagbok
819 Rdr
Holl Anders Andersson i Kårtylla 473 Rdr
Pehr Abrahamsson i Tylla 366 Rdr
Soldathustrun Rebecka Görsdotter i Tylla 2 psalmböcker 125 Rdr
Änkan Catharina Jansdotter i Norsbo -62 Rdr
1819
Petter Pärsson, Gammelåkern i Sunnanö 2 psalmböcker
2 delar af Södergrens Prisfrågor
Bibelsk språkbok
Enrots Nådatid
896 Rdr
Skommer Hans Hansson i Milsbo (Obs! Bouppteckningen uppgjord under livstiden) Bibel
Bålds Postilla
Grovstilad psalmbok
Granstilade psalmböcker, 2 st
Bok andeliga Sånger
Bok Stilla Kompis
Bok Skriftens språk
Bok om den yttersta domen
1359 Rdr
Hustru Britta Ersdotter i Milsbo 111 Rdr
Styfdotter Anna Hansdotter i Milsbo (på begäran av Mås Eric Danielsson, Milsbo) 785 Rdr
Eric Mansson Norberg i Norsbo som år 1813 om våren vandrade till Göta Kanal på arbete och sedan första året ej låtit höra av sig. Så lätt hans Enka i Juni Månad 1820 i Tidningarne honom 3ne gångor efterlysa och det utan någon uplysning om honom kunnat ärhållas, alltså förmodades att han är med döden afgången 1 grannstilad Bibel 124 Rdr
1821
Eric Larsson i Storsten 634 Rdr
Pehr Jansson i Nordanö 389 Rdr
Drängen Pehr Hansson i Tylla Bok Lutheri Postilla
Rambacks Christus i Mose
Marie bästa del
Christi Lidandes Historia
Beskrifning öfwer Wäsmanland
Seilers Skolbok
Sveriges Lag Bok
Ny Bond Pratika
Gammal Bond Pratika
Beskrifning öfver Norje
Trons Spegel
Örtegårds Sällskap
Ny psalmbok
Gröndals Skrifte Barn
Trägårds Mästaren
Ny fråg Cateches
Gamel Dito
Svänska folkets ärominne
fattig Mans visthus
Kejsarinnan Elisabet
Gammal Postilla
Christnas Kännetecken
(Böckerna totalt värderade till 9 Rdr 17 sk)
807 Rdr
Enka Christina Larsdotter i Tylla 231 Rdr
1822
Göran Ersson i Sunnanö Bibel
Postilla
Bibelsk Qvinno Spegel
Bok Christi äfterfölgd
2 gamla psalmböcker
1056 Rdr
Hustru Elisabet Jansdotter i Wiken 618 Rdr
Daniel Ersson i Milsbo Bibel, 2 st
Gudelig Bok
Adami Sabats Ro
Morgon och aftonandackter
830 Rdr
Skomakarhustrun Greta Landberg i Dahlvik 83 Rdr
Hustrun Anna Hansdotter i Milsbo (gift med Skommar Eric Andersson) 958 Rdr

 

Sammanfattning:
Av 54 bouppteckningar upptar 23 st en eller flera psalmböcker
31 ingen psalmbok
22 st en eller flera Biblar eller NT
32 ingen Bibel
1 Katekes
minst 49 st ingen katekes
20 st ingen bok

 

Om bouppteckningarna skiktas i förmögenhetsklasser efter bouppteckningarnas slutsumma, fördelar sig bokbeståndet:
0-50 Rdr 1 st: Ingen psalmbok, ingen bibel, ingen annan bok
51-100 Rdr 2 st: En äger psalmbok, ingen bibel, ingen annan bok
101-200 Rdr 5 st: En äger psalmbok, en äger bibel, inga andra böcker
201-500 Rdr 13 st: Fyra äger psalmbok, tre äger bibel, fyra äger andra böcker varav minst två är religiös litteratur
501-1000 Rdr 19 st: Sju äger psalmbok, sju äger bibel, nio saknar helt böcker, sju äger andaktsböcker, fyra äger andra böcker
Mer än 1000 Rdr 14 st: Tio äger psalmbok, elva äger bibel, två saknar helt böcker, åtta äger andaktsböcker, fyra äger andra böcker

 

Uppgifter om Torsångs församling 1976
Under 1976 föddes 7 barn 4 pojkar och 3 flickor.
dog 11 personer 7 män och 4 kvinnor.
inflyttade 51 personer.
utflyttade 51 personer.
Folkmängden utgjorde den 31 december 1976
800 personer, 417 män och 383 kvinnor.
Församlingens äldsta invånare är
Magnhild Kristina Schedwin i Kyna, f. 18 jan. 1882.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.