Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

1972 – Floran i Torsång

av Thorild Ahlund

Torsång ligger i den s k nordsvenska barrskogsregionen. Genom byarnas utbredning runt sjö Runn är emellertid naturen botaniskt sett mer intressant än många andra dalasocknar som domineras av barrskogar. Trakterna runt Dalälven utgör i vår tid ett gränsområde, där inslag från norr och söder blandas. Under äldre tider med betydligt varmare klimat fanns en delvis annorlunda flora. Nu räknar man Dalälven som ungefärlig nordlig gräns för t ex ek. Märkligt nog anses socknarna runt Runn som relativt artfattiga i de sydligaste socknarna i Dalarna har påträffats mer än ett hundra fler arter än dem som här redovisas för Torsång.

Torsång upptar en landyta av endast 40 km2 i södra Dalarnas Österbergslag. Antalet arter som här förtecknats är 493. I denna summa ligger dock tillfälliga inkomna arter eller enstaka exemplar som påträffats. Ett visst områdes flora kan aldrig vara konstant: vissa växter inkommer och andra försvinner. Genom ändrade jordbruksmetoder, genom ett allt mindre antal betande djur och genom nya vägbyggen kan stora förändringar ske på kort tid. Utöver denna förteckning över kända arter har jag gjort en sammanställning av ”vakanser”. Härmed menar man arter, som finns i angränsande områden med liknande växtgeografiska betingelser, men som ännu ej påträffats inom Torsång. Det skulle dock vara troligt att de kunde påträffas här.

Den intresserade hänvisas till någon av de floror som finns. Särskilt värdefull och detaljrik vad gäller växtlokaler är E. Almquists DALARNES FLORA som utkom 1949. Till denna har utgivits tillägg 1960 och 1970 av Almquist och Björkman.

Som växtlokal innefattar Torsång enligt denna förteckning över byarna Kyna, Hinsnoret, Liljan och Storsund. Däremot har ej hänsyn tagits till fynd i Tyllsnäs, som geografiskt räknas till den egentliga Tunaslätten.

Vid varje art har angivits dess grad av frekvens. Med allmän betecknas här att arter förekommer som vanlig i hela socknen. Som sällsynta betecknas de arter som endast påträffats på enstaka ställen. De olika graderna mellan allmän och sällsynt kan ofta vara svår att bestämma, då, som ovan nämnts, floran genom tiderna genomgår förändringar. De allra vanligast förekommande växterna bär beteckningen ”allestädes”.

Allestädes allest
Allmän a
Tämligen allmän ta
Mindre allmän ma
Tämligen sällsynt ts
Sällsynt s

Värdefull medverkan och mycket sakkunniga upplysningar har vid uppgörandet av denna artförteckning givits av Gustaf T. Tholander i Borlänge, till ivlken riktas ett varmt tack.

Artförteckning

Lycopodiaceae (Lummeväxter) 
Lycopodium annotinum Revlummer a
Lycopodium clavatum Mattlummer ta
Lycopodium complanatum Plattlummer, Jämna ta
Isoetaceae (Vattenväxter) 
Isoëtes lacustre Braenmat Viksnäs
Isoëtes echinospora Prästtjärn, Liljan
Equisetaceae (Fräkenväxter) 
Equisetum arvense Åkerfräken a
Equisetum silvaticum Skogsfräken allest
Equisetum pratense Ängsfräken a
Equisetum palustre Kärrfräken a
Equisetum fluviatile (limosum) Dyfräken a
Ophioglossaceae 
Botrychium lunaria Låsbräken spr
Botrychium multifidum Höstlåsbräken Norsbo
Polypodiaceae (Ormbunkar) 
Pteridium aquilinum a
Asplenium trichomanes Bergspring Oberget, Flatberget
Athyrium filix femina Majbräken a
Cystopetris fragilis Stenbräken Flatberget
Woodsia ilvensis Hällebräken Oberget, Flatberget
Dryopteris filix-mas Träjon Liljesund, Flatberget
Dryopteris sinulosa Skogsbräken a
Lastrea phegopteris a
Lastrea dryopteris a
Polypodium vulgare Stensöta ta
Conifere (Barrträd) 
Juniperus communis En a
Pinus silvestris Tall a
Picea abies Gran a
Typhaceae 
Typha angustifolia Smal-kaveldun Ö. Milsbosjön
Typha latitolia Bred-kaveldun Prästtjärn, Hinsnoret
Sparganiaceae 
Sparganium minimum Dvärgigelknopp ta
Sparganium Friesii (natans) Flotagräs Prästtjärn
Sparganium Friesii X simplex Prästtjärn
Sparganium simplex Vanlig igelknopp ta
Sparganium ramosum Stor igelknopp Dalvik
Potamogetonaceae (Nateväxter) 
Potamogeton zosterifolius Bandnate Holmsjön
Potamogeton obtusifolius Trubbnate Milsbosjön, Holmsjön
Potamogeton pusillus Gropnate Ö. Milsbosjön
Potamogeton alpinus Rödnate ta
Potamogeton natans Gäddnate a
Potamogeton gramineus Gräsnate a
Potamogeton gramineus X perfoliatus Ö. Milsbosjön
Potamogeton lucens Grovnate Ö. Milsbosjön
Potamogeton praelongus Långnate Milsbosjöarna
Potamogeton perfoliatus Ålnate a
Juncaginaceae 
Triglochin palustre Kärrsälting spr
Alismataceae 
Alisma pantago-aquatica Vanlig svalting a
Sagittaria sagittifolia Pilblad ta
Butomaceae 
Butomus umbellatus Blomvass Ö. Holmsjön, Ö. Milsbosjön, Ornäs (i Runn)
Hydrocharitaceae 
Elodea canadensis Vattenpest Prästtjärn, Ö. Milsbosjön, Ornäs, Ö. Holmsjön
Gramineae (Gräs) 
Phragmites communis Vass, bladvass a
Phalaris arundinacea Rörflen Ornäs, Norsbo
Phalaris canariensis Kanariegräs Hinsnoret
Hierochloë odorata Myskbrodd Tylla, Norsbo, Kår- och Räfstylla, Kaplanstjärn
Phleum pratense Timotej a
Alopecurus pratensis Ängskavle a
Alopecurus geniculatus Kärrkavle a
Alopecurus aequalis Gulkavle spr
Agrostis stolonifera Krypven ta
Agrostos gigantea Stor krypven ?
Agrostis tenuis Rödven ta
Agrostis canina Brunven a
Calamagrostis epigeios Bergrör spr
Calamagrostis canescens (lanceolata) Grenrör a
Calamagrostis canescens X neglecta Milsbo
Calamagrostis purpurea Brunrör a
Calamagrostis neglecta Madrör a
Calamagrostis arundinacea Piprör a
Calamagrostis arundinacea X canescens ?
Deschampsia caespitosa Tuvtåtel allest
Deschampsia flexuosa Kruståtel allest
Avena pubescens Luddhavre Ornäs, Storsund
Trisetum flavescens Gullhavre Dalviksberg
Sieglingia decumbens Knägräs Tronsjö
Malica nutans Bergslok ta
Monlinia coerulia Blåtåtel a
Briza media Darrgräs ta
Dactylis glomerata Hundäxing a
Poa pratensis Ängsgröe a
Poa nemoralis Lundgröe ta
Poa palustris Sengröe ta
Poa trivialis Kärrgröe, betesgröe a
Poa supina Trampgröe a
Poa annua Vitgröe allest
Poa compressa Berggröe Hinsnoret
Puccinellia distans Saltgröe Sunnanö, Ornäs såg
Glyceria fluitans Vanligt mannagräs a
Glyceria maxima Jättegröe Ö. Holmsjön, Kårtylla, Dalälven v. kyrkan Ornäs, Tylla, Haganäs, Tronsjö
Festuca ovina Fårsvingel a
Festuca rubra Rödsvingel a
Festuca pratensis Ängssvingel a
Bromus inermis Foderlosta Norsbo
Bromus secalinus Råglosta ta
Agropyron repens Kvickrot allest
Agropyron caninum Lundvete Norsbo, Nordanön
Cyperaceae (Halvgräs) 
Eriophorum vaginatum Tuvull, tuvdun a
Eriophorum angustifolium Ängsull a
Scirpus silvaticus Skogssäv ta
Scirpus lacustris Säv, Kolvass a
Scirpus acicularis Nålsäv ta
Scirpus mamillatus Veksäv spr
Scirpus palustris Knappsäv a
Scirpus uniglumis Angsäv Tronsjö, Hinsnoret
Scirpus trichophorum Ullsäv, Snip spr
Carex dioica Nålstarr a
Carex pauciflora Taggstarr spr
Carex appropinquata Oxstarr Ornäs
Carex diandra (teretiuscula) Trindstarr Ö. Milsbosjön, Ornäs, L. Ornäs
Carex contigua (muricata) Piggstarr Tronsjö, Dalvik, Viken, Ornässtugan
Carex chordorrhiza Strängstarr a
Carex leporina Harstarr a
Carex brunnescens Nickstarr a
Carex canescens Gråstarr a
Carex loliacea Repestarr spr
Carex disperma Spädstarr Bromsmossen
Carex elongata Rankstarr Ornäs, L. Ornäs
Carex echinata Stjärnstarr a
Carex elata Bunkestarr Ornäs
Carex gracilis Vass-starr a
Carex fusca Småstarr allest
Carex juncella Styltstarr ta
Carex aquatilis Norrlandsstarr Ornäs
Carex caryophyllea Vårstarr Tronsjö
Carex digitata Vispsstarr spr
Carex pilulifera Pillerstarr ta
Carex pallescens Blekstarr a
Carex livida Vitstarr Bromsmossen
Carex panicea Hirsstarr a
Carex vaginata Slidstarr a
Carex magellanica Sumpstarr ta
Carex limosa Ärtstarr a
Carex oederi Dystarr ta
Carex flava Flaskstarr ta
Carex rostrata Blåstarr a
Carex vesicaria Knagglestarr a
Carex lasiocarpa Trådstarr a
Araceae (Araceér) 
Calla palustris Vit kalla, Missne ta
Lemnaceae 
Lemna trisulca Kors-andmat
Lemna minor Vanlig andmat Nedre Milsbosjön
Juncaceae (Tågväxter) 
Juncus effusus Veketåg Tronsjö
Juncus conglomeratus Knapptåg ta
Juncus filiformis Trådtåg a
Juncus articulatus Fjälltåg ta
Juncus alpinus Myrtåg ta
Juncus bulbosus Löktåg ta
Juncus compressus Stubbtåg ta
Juncus bufonius Kryptåg a
Luzula pilosa Vårfryle allest
Luzula multiflora Ängsfryle allest
Luzula pallescens Blekfryle spr
Liliaceae (Liljeväxter) 
Gagea lutea Vårlök Kyrkbyn, Ornäs
Gages minima Dvärgvårlök Kyrkbyn, Ornäs, Norsbo, Storsund
Majathemum bifolium Ekorrbär a
Convallaria majalis Konvelje, Liljekonvalje a
Paris quadrifolia Ormbär ta
Orchidaceae (Orkidéer) 
Orchis maculata Jungfru Marie nycklar ta
Listera cordata Spindelblomster spr
Goodyera repens Knärot ta
Corallorhiza trifida Korallrot spr
Salicaceae 
Populus tremula Asp allest
Salix nigricans Svartvide a
Salix phylicifolia Grönvide Dalviksberg
Salix cinerea Gråvide a
Salix aurita Blindvide ta
Salix caprea Sälg ta
Salix repens Krypvide spr
Salix lapponum Lappvide Tyllhagen, Bromsmossen
Salix triandra Mandelpil Tronsjö vid Runn
Salix fragilis Knäckepil Ornäs
Salix pentandra Jolster ta
Myriaceae 
Myrica gale Pors ta
Betulaceae 
Betula verrucosa Masurbjörk a
Betula verrucosa dalecarlia Ornäsbjörk *) L. Ornäs
Betula pubescens Glasbjörk, Kärrbjörk allest
Betula nana Dvärgbjörk Djupsänget, Liljan
Betula nana X pubescens Nästön
Alnus glutinosa Al, Klibbal ta
Alnus incana Gråal allest
*) ”Den enda vilda ornäsbjörken upptäcktes, 3 alnar hög, 1767 – i ett berg gent emot gården” (Lilj.) – och inflyttades först i en skogstäkt, sedan i trädgården (Blom), där den efter hundraårig ryktbarhet föll för en vårstorm 1887 (nekrolog i Falu Läns Tidning 17.4. 1887 enligt Geete i Skogen 1937 p. 237). – Ansågs av Blom vara hybrid av lönn och björk.” (Almquist: Dalarnes Flora, sidan 215).
Urticaceae (Nässelväxter) 
Urtica dioica Brännässla allest
Polygonaceae (Slideknäväxer) 
Rumex aquaticus Hästskräppa Ornäs, Hinsnoret
Rumex domesticus a
Rumex crispus Krusskäppa Ornäs
Rumex crispus X domesticus Ornäs
Rumex acetosa Ängssyra a
Rumex acetosella Bergssyra a
Polygonum aviculare Trampört allest
Polygonum viviparum Liten ormrot a
Polygonum amphibium Vattenpilört Ornäs (i sjön), Liljan
Polygonum foliosum Ävje-pilört Norr om kyrkan
Polygonum minus Rosen-pilört Vid kyrkan
Polygonum persicaria Åkerpilört Ornäs
Polygonum laphatifolium Vanlig pilört a
Polygonum ssp. nodosum Knotig pilört Hinsnoret
Polygonum hydropiper Bitter-pilört spr
Polygonum convolvulus Åkerbinda a
Chenopodiaceae (Mållväxter) 
Chenopodium album Svinmålla allest
Chenopodium polyspermum Fiskmålla Hinsnoret
Artriplex patula Gårdsmålla a
Caryophyllaceae 
Stellaria alsine Källarv allest
Stellaria palustris Kärr-stjärnblomma spr
Stellaria graminea Gräs-stjärnblomma a
Stellaria longifolia Skogs-stjärnblomma spr
Cerastium holosteoides Hönsarv a
Sagina procumbens Kryparv a
Arenaria serpyllifolia Sandnarv Hinsnorets bangård
Mochringia trinervia Skogsnarv Ornäs
Spergula arvensis Åker-spergel allest
Spergula rubra Rödnarv a
Scleranthus perennis Vitknavel a
Agrostemma githago Klätt ts
Lychnis flos-cuculi Gökblomster ta
Viscaria vulgaris Tjärblomster ta
Viscaria alpina Fjällnejlika Tomnäs
Silene cucubalus (vulgaris) Smällglim, Tarald spr
Silene dichotoma Gaffelglim Kyna
Silene rupestis Bergglim Milsbo, Oberget, Norsbo
Melandrium noctiflorum Nattglim Milsbo
Melandrium album Vitblära Hinsnoret
Melandrium rubrum Rödblära Kyrkbyn
Gypsophila elegans Gipsblomma Tomnäs
Dianthus deltoides Backnejlika, Ängsnejlika ta
Dianthus barbatus Borstnejlika Storsund, Tomnäs
Nymphaeaceae (Näckrosväxter) 
Nymphaea alba ssp candida Vit näckros a
Nymphaea alba ssp melocarpa Vit näckros Ö. Milsbosjön, Ornäs
Nuphar luteum Gul näckros a
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum demersum Hornsärv Milsbosjöarna, Holmsjön
Ranunculaceae (Smörblomsväxter) 
Thalictrum simplex Backruta spr
Thalictrum flavum Ängsruta Prästtjärn, Storsund, Hinsnoret
Caltha palustris Kabbleka a
Anemone hepatica Blåsippa a
Anemone nemorosa Vitsippa a
Ranunculus peltatus Sköldbladsmöja, Grodnate a
Ranunculus auricomus Majsmörblomma a
Ranunculus acris Smörblomma allest
Ranunculus repens Revsmörblomma a
Ranunculus frammula Ältranunkel spr
Ranunculus reptans Krypranunkel a
Ranunculus lingua Sjöranunkel Ornäs
Myosurus minimus Råttsvans Storsund
Euphorbiaceae (Törelväxter) 
Fumaria officinalis Jordrök a
Cruciferae (Korsblomster) 
Brassica campestris Åkerkål a
Sinapis arvensis Åkersenap s
Raphanus raphanistrum Åkerättika a
Thlaspi arvense Penningört a
Thlaspi alpestre Backskärvfrö Haganös, Hinsnoret
Capsella bursa-pastoris Lomme allest
Subularia aquatica Sylört a
Bunias orientalis Ryssgubbe Kyrkbyn
Eropnila verna Nagelört Milsbo, Ornäs
Armoracia rusticana Pepparrot ts
Cardamine pratensis Ängsbräsma a
Barbarea vulgaris Sommargyllen ta
Barbarea stricta Strandgyllen spr
Cardaminopsis arenosa Strandtrav a
Turritis glabra Rockentrav ts
Rorippa islandica Sumpsenap ts
Erysimum cheiranthoides Åkergyllen a
Camelina alyssum Lindådra s
Descurainia sophia Dillsenap Tomnäs, Hinsnoret
Crassulaceae (Fetbladsväxter) 
Sedum spurium Kaukasiskt fetblad Storsund
Sedum annuum Liten fetknopp Milsbo
Sedum acre Gul fetknopp ta
Saxifragaceae 
Parnassia palustris Slåtterblomma spr
Saxifraga granulata Mandelblomma, Stenbräcka Tomnäs
Chrysosplenium alternifolium Gullpudra Bromsmossen, Hinsnoret
Ribes uva-crispa Krusbär s
Ribes nigrum Svarta vinbär Viksnäs
Ribes rubrum Röda vinbär spr
Rocaceae (Rosväxter) 
Filipendula ulmaria Älgört allest
Prunus padus Hägg a
Rubus chamaemorus Hjortron ts
Rubus saxatilis Stenbär, Jungfrubär ta
Rubus idaeus Hallon allest
Rubus arcticus Åkerbär Granön
Fragaria vesca Smultron a
Fragaria moschata Parksmultron Kyrkstallarna
Potentilla palustris Kråkklöver ta
Potentilla argentea Femfingerört ta
Potentilla norvegica Norsk femfingerört ta
Potentilla parviflora Tysk fingerört Långlandet
Potentilla Crantzii (verna) Vårfingerört ts
Potentilla erecta Blodrot a
Potentilla anserina Gåsört ta
Alchemilla glaucescens Daggkåpa Prästgården
Alchemilla pastoralis Daggkåpa a
Alchemilla subglobosa Daggkåpa allest
Alchemilla acutiloga Daggkåpa spr
Alchemilla micans Daggkåpa a
Alchemilla subcrenata Daggkåpa a
Alchemilla murbeckiana Daggkåpa spr
Rosa majalis Kanelros spr
Sorbus aucuparia Rönn a
Geum rivale Humleblomster a
Leguminosae (Ärtväxter) 
Melilotus officinalis Äkta sötväppling Hinsnoret
Trifolium aureum Gullklöver ts
Trifolium spadeceum Brunklöver spr
Trifolium hybridum Alsikeklöver ta
Trifolium repens Vitklöver allest
Trifolium pratense Rödklöver allest
Trifolium medium Skogsklöver ta
Anthyllis vulneraria Getväppling Ornäs
Lotus corniculatus Käringtand a
Astragalus glycyphyllus Sötvedel Norsbo
Vicia hirsuta Duvvicker Ornäs
Vicia silvatica Skogsvicker Tomnäs, Rösåsen
Vicia cracca Kråkvicker a
Vicia sepium Häckvicker spr
Lathyrus pratensis Gulvial a
Lathyrus montanus Gökärt ta
Oxalidaceae 
Oxalis acetosella Harsyra a
Geraniaceae (Näveväxter) 
Geranium silvaticum Skogsnäva a
Geranium robertianum Stinknäva Flatberget
Euphorbiaceae (Törelväxter) 
Euphorbia helioscopia Revormstörel ta
Callitrichaceae 
Callitriche verna Vårlånke ta
Callitriche polymorpha Sommarlånke spr
Callitriche autumnalis Höstlånke Ö. Milsbosjön, Ornäs
Rhamnaceae 
Rhamnus frangula Brakved ta
Tiliaceae 
Tilia cordata Skogslind Lindön, här en hel lund, Nordanön 1 ex.
Hypericaceae 
Hypericum maculatum Fyrkantig johannesört ta
Elatinaceae
 
Elatine hydropiper Lånkesärv Prästtjärn, Ornäs, Djupsäng, Hinsnoret
Elatine triandra Tretals-lånkesärv Ornäs
Droseraceae (Flugfångare)
 
Drosera rotundifolia Sileshår a
Violaceae 
Viola riviniana Skogsviol a
Viola canina Ängsviol a
Viola canina X riviniana ta
Viola montana Norrlandsviol ta
Viola montana X riviniana Ornäs
Viola stagnina Strandviol Storsund?
Viola epipsila Mossviol ts
Viola palustris Kärrviol a
Viola arvensis Åkerviol a
Viola tricolor Styvmorsviol a
Lythraceae 
Peplis portula Rödlånke Viken, Ornäs
Lythrum salicaria Fackelros ta
Onagraceae 
Epilobium montanum Bergdunört ta
Epilobium collinum Backdunört a
Epilobium rubescens Amerikansk dunört L. Ornäs
Epilobium palustre Kärrdunört ta
Chamaenerium angustifolium Mjölke a
Haloragaceae 
Myriophyllum verticillatum Kransslinga Ornäs
Myriophyllum alterniflorum Hårslinga a
Hippuris vulgaris Hästsvans ts
Umbellifereae (Flockblomster) 
Anthriscus silvestris Hundloka, hundkäx allest
Cicuta virosa Sprängört Milsbosjöarna
Carum carvi Kummin a
Pimpinella saxifraga Bockrot, back-anis a
Aegopodium podagraria Hinsnoret, Klockargården
Oenanthe aquatica Vattenstäkra Ö. Holmsjön, Kyrkbyn, Tronsjö, Viken, Ornäs, Lillälven
Aethusa cynapium Vildpersilja Hinsnoret
Angelica silvestris Strätta a
Levisticum officinale Libbsticka s
Peucedanum palustre Kärrsilja ta
Pastinaca sativa Palsternacka Milsbo
Heracleum sphondylium Björnfloka ta
Daucus carota Morot Uvberget
Ericaceae (Ljungväxter) 
Pyrola uniflora Ögonpyrola spr
Pyrola minor Klotpyrola ta
Pyrola rotundifolia Vitpyrola ta
Pyrola chlorantha Grönpyrola Sunnanö, Norsbo
Pyrola media Klockpyrola Hinsnoret
Ramischia secunda Björkpyrola a
Monotropa hypopitus Tallört Norsbo
Ledum palustre Skvattram ta
Andromeda polifolia Rosling allest
Vaccinium vitis idaea Lingon allest
Vaccinium uliginosum Odon a
Vaccinium myrtillus Blåbär allest
Vaccinium myrtillius X vitis-idaea Granön
Vaccinium oxycoccus Tranbär a
ssp microcarpum Dvärg-tranbär ta
Calluna vulgaris Ljung allest
Empetraceae 
Empetrum nigrum Kråkbär a
Primulaceae (Viveväxter) 
Primula veris Gullviva Milsbo, L. Ornäs, Hinsnoret, Skålmyra
Hottonia palustris Vattenblink Hinsnoret 1901, enda fynd inom Dalarna
Lysimachia vulgaris Videört ta
Lysimachia thyrsiflora Topplösa ta
Trientalis europaea Skogsstjärna a
Menyanthraceae 
Menyanthes trifoliata Vattenklöver a
Convolvulaceae (Vindeväxter) 
Convolvulus arvensis Åkervinda Klockargården
Calystegia sepium Snårvinda Hinsnoret
Cuscuta europaea Nasselsnärja Milsbo, Tomnäs, Hinsnoret
Cuscuta epithymum ssp Trifolii Klöversnärja Kårtylla
Poleminiaceae 
Polemonium coeruleum Blågull Milsbo, Norsbo
Boraginaceae (Strävbladiga växter) 
Symphytum asperum X officinale Vallört Kyrkbyn, Kyna, Ornäs
Myosotis Palustris Förgätmigej ta
Myosotis caespitosa Sumpförgätmigej a
Mysotis arvensis Åkerförgätmigej a
Asperugo proceumbens Paddfot, Riva Prästgården
Labiatae (Kransblommiga växter) 
Ajuga pyramidalis Blåsuga Milsbo, Sunnanö, Norsbo, Klockargården
Scutellaria galericulata Frossört spr
Prunella vulgaris Brunört a
Galeopsis bifida Toppdån ta
Galeopsis tetrahit Pipdån spr
Galeopsis speciosa Hampdån a
Lamium album Vitplister Ornäs, Hinsnoret
Lamium purpureum Rödplister a
Lamium intermedium Mellaplister ts
Stachys silvatica Stinksyska Norsby
Stachys palustris Knölsyska ta
Lycopus europaeus Strandklo Viken
Mentha arvensis Åkermynta a
Solanaceae (Potatisväxter) 
Hyoscyamus niger Bolmört Milsbo
Solanum dulcamara Besksöta Milsbo, Tomnäs
Scrophulariaceae (Lejongapsväxter) 
Verbascum thapsus Kungsljus Milsbo, Oberget, Hinsnoret
Linaria vulgaris Gulsporre ta
Chaenorrhinum minus Spåsporre ts
Scrophularia nodosa Flenört Vid kyrkan
Limosella aquatica Dyört Storsten, Djupsäng, Ornäs
Veronica longifolia Stransveronika Storsund
Veronica serfyllifolia Majveronika a
Veronica arvensis Fältärenpris ta
Veronica agrestis Åker-ärenpris Viken, L. Ornäs, Ornäs, Norsbo
Veronica persica Trädgårds-ärenpris Norsbo
Veronica chamaedrys Te-ärenpris a
Veronica scutellata Dy-ärenpris ma
Veronica officinalis Ärenpris a
Melampyrum pratense Ängskovall a
Melampyrum silvaticum Skogskovall ta
Euphrasia brevipila Ögontröst ta
Odontites rubra Rödtoppa Hinsnoret
Rhinanthus major Höskallra Norsbo
Rhinanthus minor Ängsskallra a
Pedicularis palustris Kärrspira ta
Lentibulariaceae 
Pinguicula vulgaris Tätört a
Utricularia vulgaris Blåsört ta
Utricularia intermedia Mellanblåsört ts
Utricularia minor Dvägblåsört s
Plantaginaceae (Grobladsväxter) 
Plantago major Groblad ma
Plantago media Rödkämpar spr
Plantago lanceolata Svartkampar s
Rubiaceae (Mårväxter) 
Galium aparine ssp Vaiillantii Snärjmåra ta
Galium uliginosum Sumpmåra a
Galium trifidum Dvärgmåra Storsund, Hinsnoret
Galium palustre Vattenmåra ta
Galium boreale Vitmåra a
Galium verum Gulmåra ta
Galium mollugo Buskmåra, Stormåra ta
Sambucaceae 
Sambucus racemosa Druvfläder Storsund, Hinsnoret
Viburnum opulus Skogsolvon spr
Linnaes borealis Linnéa a
Lonicera xylosteum Skogstry Storsund
Valerianaceae 
Valeriana sambucifolia Vänderot s
Dipsacaceae (Väddväxter) 
Succisa pratensis Ängsvädd ta
Knautia arvensis Åkervädd ta
Campanulaceae (Klockväxter) 
Campanula rapunculoides Knölklocka spr
Campanula rotundifolia Liten blåklocka a
Campanula persicifolia Stor blåklocka Milsbo, Lindön
Campanula patula Ängsklocka a
Lobelia dortmanna Notblomster Ö. Milsbosjön
Compositae (Korgblomster) 
Solidago virgaurea Gullris a
Erigerum acre Gråbinka ta
Antennaria dioica Kattfot a
Gnaphalium silvaticum Skogsnoppa ta
Gnaphalium uliginosum Sumpnoppa a
Bidens tripartita Brunskära Milsbo, Dalviksberg
Anthemis tinctoria Färgkulla ta
Anthemis arvensis Åkerkulla Uvberget
Achillea ptarmica Nysört a
Achillea millefolium Rölleka a
Chrysanthemum vulgare Renfana a
Chrysathemum leucanthemum Prästkrage a
Matricaria inodora Baldersbrå a
Matricaria discoidea Gatkamomill a
Artemisia vulgaris Gråbo ta
Artemisia absinthium Malört a
Tussilago farfara Hästhov a
Senecio vulgaris Korsört spr
Senecio viscosus Klibbkorsört Ornäs
Arctium minus Liten kardborre Milsbo, Kyrkbyn, Sunnanö, Hinsnoret
Silybum marianum ? Hinsnoret
Arctium tomentosum Ullig kardborre Ornäs
Carduus crispus Krustistel Sunnanö, invid kyrkan
Cirsium vulgare Vägtistel a
Cirsium palustre Kärrtistel a
Cirsium heterophyllum Brudborste ta
Cirsium arvense Åkertistel a
Centaurea cyanus Rödklint ta
Cichorium intybus Blåklint ta
Lapsana communis Väddklint L. Ornäs
Hypochoeris maculata Harkål Uvberget, Kyna, Ornäs
Sonchus arvensis Slåtterfibbla ta
Leontodon autumnalis Höstfibbla a
Sonchus arvensis Fettistel a
Sonchus oleraceus Mjölktistel Hinsnoret
Sonchus asper Svintistel Kyrkbyn, Ornäs, Tomnäs, Hinsnoret
Lactuca muralis Skogssallat Ornäs
Crepis tectorum Klofibbla ta
Crepis paludosa Kärrfibbla Norr om Djupsäng
Hieracium pilosella Gråfibbla ta
Hieracium auricula Revfibbla a
Hieracium aurantiacum Rödfibbla Haganäs, Norsbo
Hieracium silvaticum Skogsfibbla ta
Hieracium vulgatiformium a
Hieracium rigidum Styvfibbla a
Hieracium umbellatum Flockfibbla a
Taraxacum vulgare Maskros allest
Vakanser 
Följande arter har hittills ej registrerats. Eftersom de påträffats i de flesta angränsande socknar med samma växtbetingelser som Torsång, torde det vara troligt att man skulle kunna påträffa dem också i Torsång:
Polypodiaceae Dryopteris austriaca Lundbräken
Lycopodiaceae Lycopodium selago Lopplummer
Gramineae Apera spica venti Åkerven, Kösa
Nardu stricta Stagg
Cyperaceae Eriophorum latifolium Gräsull
Scirpus caespitosus Tuvsäv
Rhynchospora alba Vitag
Juncaceae Juncus stygius Dytåg
Luzula sudetica Svartfryle
Orchidaceae Platanthera bifolia Vanlig nattviol
Gymnadenia conopsea Brudsporre
Listera ovata Tvåblad
Corylaceae Corylus avellana Hassel
Caryophyllaceae Cerastium arvense Fältarv
Ranunculaceae Aquilegia vulgaris Akleja
Actaea spicata Trolldruva
Anemone vernalis Mosippa
Crassulaceae Crassula aquatica Fyrling
Saxifraganaceae Ribes alpinum Måbär
Rosaceae Rubus arcticus Åkerbär
Alchemilla glabra Underart av daggkåpa
Alchemilla Wichurae Underart av daggkåpa
Rosa canina Nypon
Leguminisae Vicia villosa Luddvicker
Aceraceae Acer platanoides Skogslönn
Balsaminaceae Impatiens noli tangere Vildbalsamin
Droseraceae Drosera anglica Storsileshår
Violaceae Viola Selkirkii Skuggviol
Thymelaeaceae Daphne mezereum Tibast
Ericaceae Arctostaphylos uva ursi Mjölon
Primulaceae Primula farinosa Majviva
Gentianaceae Gentianella campestris Fjällgentiana
Boraginaceae Myosotis stricta Vår-förgätmigej
Scrophulariaceae Veronica verna Vår-ärenpris
Compositae Matricaria chamomilla Sötkamomill

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.