Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

Protokoll från länsrätten 1858

Avskrift

KONUNGENS BEFALLNINGSHAFWANDES I KOPPARBERGS LÄN utslag uppå en af kommissionslandtmätaren, Riddaren af Kongl. Majt:ts Wasaorden G. de Laval å Korsnäs Sågwerks aktiebolags wägnar, derom gjord ansökning att, som wid förlidet års sommar werkställd flottning från Dalelfven till sjön Runn genom så kallade Lillelfven den erfarenhet wunnits, att flottningen nämnde led blefve öfverhöfvan dyr och ej kunde verkställas för så stora timmerpartier, som för ett större sågwerk erfordrades, dels i anseende till ofta inträffande ström genom Lillelfven från sjön Runn till Dalelfen, dels för der redan warande ångbåts-, skut- och roddbåtskommunikation och dels för de 2:ne dervarande färjor, den ena öfver Dalelfven för den allmänna landsvägen vid Thorsångskyrka och den andra öfver Lillelfven för kommunikationswägen emellan Thorsångs och Wika kyrkor, det måtte alltså, för erhållande af en annan flottwäg dels gräfva en kanal till minst 20 alnars bredd i botten från Dalelfven ofvanför den vid Thorsångs kyrka warande färjestad till emellan kyrkan och Prästgården belägen mindre sjö eller kärn, kallad Prästkärn, och vidare derifrån till den del af sjön Runn, som kallas Ösjön, vid Dalelfven behöfde genomgräfvas tillåtelse, samt då landsvägen dertill lemnas mot förbindelse för bolaget att derstädes bygga och för all framtid underhålla en fast och stark bro öfver kanalen, dels att till reglerande af wattenhöjden i Prästkärn under flottningen, få anbringa dammluckor öfver kanalen vid dess början invid Dalelfven och vid dess slut wid Ösjön, dels att i denna sjö få anlägga en timmermagasinsbom emot Burgrefgårdens, Thorsångspastorsboställes och Mans Anders Anderssons i Nordanö stränder, dels ock att längs med Dalelfven ofvanför kanalens början få anlägga timmerbom såwäl för det framflytande timrets insamlande, som för detsammas ledande in i kanalen; Gifvet, efter det wederbörande i närvaro af Krono- och Consistorie ombud blifvit inför Thorsångs Häradsrätt hörde och Häradsrättens utlåtande meddeladt, å Landskanslieti Falun den 31 mars 1858.

Af handlingarne inhämtas att sökandebolaget, som uppgifvit sig ega jord, till större delen omsluten af Thorsångs pastorsboställes egor, till utbyte icke allenast för den jord bolaget för ifrågawarande kanalbyggnad behöfde af nämnda boställe och af komministerbostället, utan äfven för den skada som kunde tillfogas förstnämnde boställes fiske, i serskild ansökning begärt och erhållit förordnande för kommissionslantmätare Fr. Ellsén att ett sådant egoutbyte med pastors- och komministerboställena werkställde; att genom berörde egoutbyte, hwarom skriftelig förening träffats och blifwit uppgjord den 27 november sistlidet år, Korsnäs Bolag blifwit egare till den mark, å hvilken de ifrågasatte kanalerne för timmerflottningens möjliggörande ifrån Dalelfven till sjön Runn skulle uppgräfva; att wid ärendets handläggning inför Häradsrätten, bland annat, är wordet anmärkt att Thorsångs kyrkas läge wore sådant att densamme vid hög flod, wår och höst, omslötes på alla sidor af watten, så att de sockenboer, hwilka bodde å lägenheter eller byar invid Ösjön eller sjön Runn af ålder begagnat båtfart öfver Ösjön och Prästkärn för att till kyrkan framkomma; hwarföre, i händelse kanalerna blefvo bygde, Sågverksbolaget borde tillförbindas att hålla kanalernas dammluckor öppna för kyrkfolkets båtfart, såwäl till som från kyrkan vid gudstjänst och göra bomled wid prästgårdslandet inåt grinden vid Prästtjern och wid så kallade klockstapel-landet för båtarnas ilandsättande; att sågwerksbolaget förklarat sig wilja gå församlingsbornas önskan i förenämnde afseende till mötes, såwidt derigenom icke uppstode betydligt hinder för timmerflottningen äfvensom att bolaget derjemte till underlättande af kommunikationen åtagit sig att vid så kallade Spångbro, emellan Prästkärn och Lillelfven, hålla pråm att under flodtiderne anwändas af dem som skulle färdas till kyrkan, men i anseende till wattnets stigande ej kunde begagna landsvägen öfver nämnda bro, och wilken pråm jemväl wore användbar att derå från det ena landet till det andra föra den vid kyrkan förwarade kyrkspruta i händelse deraf skulle göras behof de tider på året då den icke wore på annat sätt åtkomlig; att de byamän, som hitintills begagnat den så kallade grafven emellan Prästkärn och Ösjön för sin båtfart till kyrkan vid högt watten yrkat att dervid warda bibehållna, i anledning hwaraf sökandebolagets ombud förmenat laglig rättighet ej tillkomma någon till båtled öfver enskildas ängar; att egarne till den så kallade Skomsarbymyran fruktat att till följd af kanalanläggningen wattnet icke skulle få fritt aflopp från denna myra, då dammluckorna öfver kanalen vid dess början vid Dalelfven igenslogs och wattnet stege i Prästkärn; att i anledning heraf bolaget förbundit sig att, om skada uppstode, vidtaga sådan åtgärd att wattnet finge aflopp från myran, hwilket ansetts kunna ske genom upptagande af ett större dike från myran ut i elfven; att kommissions Landtmätaren de Laval inför Härads Rätten återkallat ansökningen i hwad den afsåge rättighet att längs med Dalelfven ofvanför kanalens början få anlägga bom för det framflytande timrets insamlande och införande i kanalen, enär han hoppades i detta afseende kunna på enskild väg komma till uppgörelse med åtminstone en del af strandegarne; och att ifråga om landsvägens genomgräfning och kanalens anläggning Härads Rätten meddelat ett så lydande utlåtande: Detta med hwad handlingarna i öfrigt innehålla har Konungens Befallningshafvande i öfwerwägan deltagit; och finner skäligt Härads Rättens ofvan intagna utlåtande att gilla; skolande Korsnäs Sågverksaktiebolag till säkerhet ej mindre för byggnad och underhåll af den öfver allmänna landsvägen, efter densammas genomgräfning, erforderlige bro emellan elfven och Prästkärn, än äfven för den skadeersättning, som Sågwerksbolaget till följd af kanalanläggningen kan kännas skyldigt att till Thorsångs socknemän utgifva, låta wid nästa laga Ting inteckna den bolaget tillhörige egendom Burgrefgården till ett belopp af Tiotusen Riksdaler riksmynt samt derest kanalgräfningen derförinnan will företagas till Thorsångs socknemän aflemna en af Konungens Befallningshafvande eller Domaren i orten till wederhäftigheten styrkt borgensförbindelse för nämnde brobyggnad och skadeersättning, hwarförutan det åligger bolaget ställa sig till efterrättelse de af Härads Rätten i öfrigt föreslagne villkor för kanalbyggnaden, eller att för den skada, som möjligen kan tillskyndas enskilda jordegares fisken, lemna skälig ersättning, att vid Spångbro underhålla pråm och båt att vid flodtiderne begagnas af dem, som färdas till och från Thorsångskyrka, att på begge sidor om den genom Prästkärn blifvande ledarbom inrätta bomled, att från Skomsarbymyran låta afleda wattnet på lämpligt sätt i händelse kanalanläggningen skulle finnas derå förorsaka någon uppdämning, samt att föranstalta derom att egan Draget, hwilken wid det emellan pastorsbostället och Burgrefgården werkställda egoutbyte tillfallit bostället bringas till samma jordnatur som boställets öfrige egor, derest sådant icke redan är förhållandet; och kännes Sågwerksbolaget skyldigt att ersätta kostnaden för Urtima Tings Rättens sammanträde med det af Härads Rätten stadgade belopp.

(Besvär etc. till kammar Colleg. 4 månader.)

År och dag som ovan.
Olof af Geijerstam.
/Sivert Fabian Falk.

Tolkning

(påpekas bör att texten ovan endast består av två meningar!)

Länsstyrelsen i Kopparbergs län ger följande utslag på en ansökan inlämnad av kommissionslantmätaren och Riddaren av Kungliga Majestäts Wasaorden, G. de Laval.

Ansökan är inlämnad för Korsnäs Sågverks AB, som förra sommaren flottat från Dalälven till Runn genom Lillälven. Flottningen genom Lillälven blev mycket dyr och kan inte genomföras för så stora timmerpartier som krävs för ett större sågverk. Dessutom strömmar det ofta kraftigt genom Lillälven från Runn.

Flottningen hindras också av trafiken med ångbåtar, skutor, roddbåtar och två färjor, en över Dalälven och en över Lillälven. Färjan över Dalälven behövs för vägtrafik vid Torsångs kyrka och den över Lillälven för färd mellan kyrkorna i Torsång och Vika.

Länsstyrelsen ger bolaget tillstånd att gräva en kanal som är minst 20 alnar bred i botten. Kanalen får börja i Dalälven ovanför färjestället vid Torsångs kyrka och ledas via Prästtjärn till Ösjön.

För att säkra landsvägstrafiken måste bolaget bygga en bro över kanalen vid mynningen mot Dalälven. Bron skall underhållas för all framtid.

Bolaget ansöker även om att få reglera vattenståndet i Prästtjärn genom att bygga dammluckor vid kanalens mynningar mot Dalälven och Ösjön.

I Ösjön vill man lägga en bom mot stränderna till Burgrevgården, Torsångs pastorsboställe och Mans Anders Anderssons ägor. I Dalälven vill man lägga en bom ovanför kanalens mynning.

Tillståndet ges efter det att sökanden hörts av Torsångs Häradsrätt och meddelats i Häradsrättens utlåtande den 31 mars 1858.

Av ansökan framgår att bolagets mark ligger inom Torsångs pastorsboställes mark. För att komma åt den mark som behövs för kanalbygget, har bolaget bytt mark med både pastorsbostället och komministerbostället. Markbytet reglerade även de eventuella skador som kunde inträffa på pastorsboställets fiskevatten. Markbytet har gjorts genom särskild ansökan som beviljats av kommissionslantmätaren Fr. Ellsen. Bytet genomfördes den 27 november förra året.

Det framkom också att marken kring Torsångs kyrka översvämmas vid vår- och höstflod. De boende kring Ösjön och Runn har sedan länge använt båt för att ta sig till kyrkan. Om kanalen byggs med dammluckor bör bolaget förbinda sig att hålla luckorna öppna för kyrkfärder. Bolaget bör även göra bommarna öppningsbara. Bolaget har gått med på församlingsbornas önskemål om detta inte medför alltför stora hinder för flottningen.

Bolaget åtar sig också att vid Spångbro mellan Prästtjärn och Lillälven erbjuda pråm under högvattentider. Pråmen kan också användas för att flytta brandsprutan vid kyrkan.

De bybor som använt den så kallade Graven mellan Prästtjärn och Ösjön för färd till kyrkan vid högvatten har krävt att få fortsätta med det, för att slippa färdas över andras ägor.

De som äger Skomsarbymyran är oroliga för att uppdämningen av Prästtjärn försämrar myrens avrinning. Bolaget har lovat att göra ett dike från myren till älven.

Vid förhandlingarna drog de Laval tillbaka den del av ansökan som avsåg en bom i Dalälven ovanför kanalens mynning. Han hoppades kunna göra upp med strandägarna enskilt.

För kanalens korsning med landsvägen har Häradsrätten meddelat följande:

Som säkerhet för brons byggande och underhåll och för eventuella skador som kanalen kan göra, ska Korsnäs Sågverks AB inteckna Burgrevgården med tiotusen riksdaler riksmynt. Innan schaktningsarbetena börjar ska bolaget överlämna en borgensförbindelse till landshövdingen eller domaren i Torsång.

Om denna borgen inte lämnas måste bolaget följa Häradsrättens villkor och lämna följande ersättningar:

· för eventuella skador på enskilda markägares fiske

· skälig ersättning om pråm vid Spångbro inte erbjuds

· hålla bommen i Ösjön öppen för kyrkobesökare

· avleda vattnet från Skomsarbymyran

· egendomen Draget ska få en jordmån som är likvärdig med pastorsboställets övriga ägor.

· bolaget skall dessutom betala kostnaden för Tingsrättens sammanträde.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.